Sluizenbouw

Sluisdeuren Maasbracht, Born en Heel

Lokatie: Maasbracht, Born en Heel in de Maas

Opdrachtgever: Mourik Limburg

Uitdaging

Project Maaswerken

Na het hoogwater in 1993 stroomde het Maaswater in 1995 opnieuw huizen en bedrijven binnen. De regering stelde hierop in het voorjaar van 1995 het “Deltaplan Grote Rivieren” vast. In korte tijd werd als eerste stap 145 kilometer kade langs de Maas aangelegd. Maar dat was niet genoeg. Om meer water af te voeren, diende de Maas te worden verruimd. Doelstelling was een zodanige bescherming dat de gebieden achter de kaden gemiddeld nog maar eens in de 250 jaar zouden overstromen.

Bescherming tegen hoogwater en natuurontwikkeling kan daarbij samen gaan. Voor de realisatie van de tweede stap van het Deltaplan Grote Rivieren is het project “Maaswerken” opgezet waarvoor Rijkswaterstaat Maaswerken de
projectorganisatie verzorgt. Naast de bestrijding van wateroverlast heeft het project ook tot doel om de scheepvaartroute over de Maas te verbeteren, de natuur in het Maasdal te ontwikkelen en circa 52 miljoen ton grind te winnen tussen Maastricht en Roosteren. Het totale project heeft een tijdshorizon tot 2022.

Deelproject Maasroute

De Maasroute is de vaarroute die begint bij de sluis Ternaaien ten zuiden van Maastricht en via de Maas, het Julianakanaal en het Lateraalkanaal zijn route vervolgt stroomafwaarts. In westelijke richting naar Den Bosch en in noordelijke richting via het Maas-Waalkanaal richting de Waal. Het doel van het deelproject Maasroute is de vaarweg te vergroten en meer geschikt te maken voor grotere binnenvaartschepen. De Maas wordt hierdoor bevaarbaar voor de zogenaamde tweebaksduwvaart: schepen met een lengte van 190 meter. Met het oog op toekomstvastheid en om beter aan te sluiten bij de andere vaarwegen in het Europese hoofdvaarwegennet, is besloten de middenkolk van sluiscomplex Born en de oostelijke kolken van de sluiscomplexen  Maasbracht en Heel te verlengen tot 225 m.

Het gehele werk, bestaande uit het ombouwen van sluishoofden, verlengen van kolken, vervangen van deuren, besturing en installaties, is door Rijkswaterstaat in opdracht gegeven aan de Bouwcombinatie Besix-Mourik Sluizen Limburg.

In opdracht van Mourik BV verzorgt BSB Staalbouw o.b.v. UAV-GC, de fabricage en conservering van totaal 24 stuks sluisdeuren, inclusief draaipunten, afdichtingen en verankeringen voor de complexen Maasbracht Oost, Midden en West, Born Oost, Midden en Heel Oost.

Technische Specificatie


AFMETINGEN
GEWICHT
Born
9 x 6 m en 9 x 14 m
4 X 17,2 en 4 X 62 ton
Maasbracht
9 x 9,5 m en 9 x 17 m
6 x 24 en 6 x 71 ton
Heel
9 x 8,5 m en 9 x 13,5 m
2 x 21,3 en 2 x 43 ton